تقویرم برگزاری آزمون EPT سال ۹۷ کلاس فشرده برای آزمون ماه تاریخ های تشکیل کلاس با حضور دکتر زهره وند و دکتر بابائی شامل روز اول، دوم و سوم تدریس فشرده روز چهارم حل تست ادوار گذشته EPT و رفع مشکل
۹۷/۴/۱۵ با احتمال تغییر تیر ۹۷/۳/۳۱    –    ۹۷/۴/۱      –      ۹۷/۴/۷      –     ۹۷/۴/۸
۹۷/۵/۱۲ با احتمال تغییر مرداد ۹۷/۴/۲۸   –    ۹۷/۴/۲۹      –      ۹۷/۵/۴      –     ۹۷/۵/۵
۹۷/۶/۲۶ شهریور ۹۷/۶/۹   –    ۹۷/۶/۱۵      –     ۹۷/۶/۱۶      –     ۹۷/۶/۲۲